01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Przetarg pisemny na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku przy ul. Kamiennej 15

na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.),
 • Zarządzenia Nr 600/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 maja 2018r. w sprawie trybu wyłaniania najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie nieruchomości stanowiących zasób Miasta Białystok

ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego o powierzchni 16 m2 położonego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białymstoku przy ul. Kamiennej 15.

Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem sklepiku szkolnego.

Lokal składa się z:

 1. powierzchni głównej przeznaczonej do prowadzenia działalności 16m2
 2. wyposażenia w skład którego wchodzi umywalka z baterią.

Pomieszczenie wyposażone jest w instalacje: co, elektryczną, wodno – kanalizacyjną.

Przedmiotem przetargu jest cena netto czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego plus obowiązująca stawka VAT . Cena wywoławcza czynszu netto za najem 1m2 powierzchni wynosi 56,00 zł

Cena czynszu zawiera opłaty z tytułu eksploatacji przedmiotu najmu (energia elektryczna, woda, ścieki i inne nieczystości).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3306,00 zł złotych na konto 40 1240 1154 1111 0010 8422 2043 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2021 r. do godz. 9.00

Wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 22 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet kaucji lub czynszu.

Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:

 • godziny otwarcia sklepiku od 8.00 do 16.00
 • prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż, Sanepidu,
 • wyposażenie sklepiku w niezbędny sprzęt i meble,
 • asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów, musi obejmować „zdrową żywność” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1154) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach oraz Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 
  W asortymencie sklepiku mogą znaleźć się również artykuły szkolne, np. zeszyty, długopisy, ołówki, gumki, itp.
 • zakaz sprzedawania artykułów tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych, łatwopalnych itp.

Oferty wraz z załącznikami w formie pisemnej, w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta z napisem „Przetarg na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Kamiennej 15 w Białymstoku”, należy składać w terminie do 30 sierpnia 2021 r. do godziny 9.15 w siedzibie zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białymstoku przy ul. Kamiennej 15 – sekretariat.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białymstoku.

Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

Umowa zostanie zawarta do 30 czerwca 2024 r.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni od powiadomienia podmiotu wyłonionego po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Białegostoku przez organizatora przetargu. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn niezależnych od organizatora przetargu wpłacone wadium przepada.

Wygrywa oferent z najwyższą ceną netto najmu za 1m2 powierzchni lokalu.

Dotychczasowy najemca lokalu użytkowego lub dzierżawca nieruchomości, którego łączny okres najmu lub dzierżawy przedmiotowego lokalu lub nieruchomości wynosi co najmniej 3 lata, posiada pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zaległości czynszowych.

Prawo pierwszeństwa polega na tym, że dotychczasowy najemca lub dzierżawca, który złożył ofertę spełniającą warunki przetargu lecz nie zaproponował najwyższej stawki czynszu, otrzymuje informację od organizatora przetargu o najwyższej stawce zaproponowanej w ofercie spełniającej warunki przetargu i w terminie 5 dni od powiadomienia o przysługującym mu uprawnieniu może złożyć organizatorowi przetargu oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki jako własnej. Jeżeli dotychczasowy najemca lub dzierżawca złoży oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki, to organizator przetargu dokonując oceny ofert przyjmuje tą ofertę jako najwyżej ocenioną w kryterium „ocen”.

 

Lokal można oglądać codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Marta Krzywiec, tel. 85 741 59 81

Formularz oferty, wzór umowy najmu, oświadczenie oraz regulamin przetargu w załączeniu - Załącznik ZIP

 

podpisał

Bogdan Wróbel

Dyrektor Szkoły